2015-05-06 10:04Pressmeddelande

SwedenBIO: Stärk life science genom att förändra det statliga riskkapitalet

Regeringens översyn av det statliga riskkapitalet är en viktig pusselbit i arbetet för att stärka life science-sektorn i Sverige. SwedenBIO föreslår en skräddarsydd lösning för att kunna möta de speciella krav som investeringar i life science ställer.

Riksrevisionens analys av det statliga riskkapitalet 2014 visade på flera utmaningar. Bland annat visade den att det statliga riskkapitalet inte var särskilt riskvilligt och att för mycket kapital är inaktivt. När regeringen nu ser över det statliga riskkapitalet bör man också fullt ut genomföra de förändringar som krävs för att på ett kraftfullt och framsynt sätt stärka Sveriges konkurrenskraft som life science-nation.

För att life science-sektorn ska få extra växtkraft från det statliga riskkapitalet måste det konstrueras på ett sätt så att det:

  • är marknadskompletterande.
  • fungerar som en hävstång för ökade privata investeringar.
  • lockar hit mer internationellt kapital.
  • är kompetent och bidrar affärsmässigt till företagen.
Bästa sättet att uppnå detta är genom att:
  • Avsätta delar av det statliga riskkapitalet till att investera i redan befintliga eller nystartade fonder som är specialiserade på life science och som leds av etablerade life science-investerare.
  • Nyttja det statliga riskkapitalet till att uppmuntra skapandet av nya life sciencefonder genom att matcha nya fonder som först rest privat kapital.
  • Tillåta viss assymetri inom såväl risk som potential i de fall det behövs för att locka till sig privat kapital.
  • Överbrygga de olika investeringssvackor som tillväxtbolag i life science behöver ta sig igenom. Detta görs genom att investera det statliga riskkapitalet i fonder som riktar sig mot olika delar i företagens utvecklingsfaser. Inom life science krävs det marknadskompletterande kapital i både de tidigaste faserna (investeringar runt 5 miljoner SEK) och i senare faser (investeringar mellan 50 och 100 miljoner SEK).

SwedenBIO ser mycket positivt på att regeringen initierat en översyn av det statliga riskkapitalet och att man identifierat life science som den tillväxtbransch den är. Rätt konstruerat kan det statliga riskkapitalet bidra till att nya innovativa produkter utvecklas som leder till stor samhällsnytta i den globala vården samtidigt som det skapar nya arbetstillfällen i den viktiga kunskapsekonomi som Sverige vill ha. Regeringen har nu en unik möjlighet att via det statliga riskkapitalet göra stor skillnad för life science i Sverige.

Läs mer i dokumentet "Översynen av det statliga riskkapitalet - förslag för att ge life science växtkraft".

För frågor eller mer information kontakta:

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.com eller 0703 02 08 96

Ingrid Heath, Vice VD och policychef SwedenBIO, ingrid.heath@swedenbio.com eller 0701 74 76 33

För ytterligare förslag på åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft, se vår handlingsplan för life science på www.swedenbio.com/handlingsplan.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube