2012-09-28 08:36Pressmeddelande

SwedenBIO på DN debatt - Stärkt infektionsforskning möjlighet för Sverige

null

Svensk exportmöjlighet. Svensk forskning och utveckling inom infektionsområdet är starka. Genom att öka investeringarna i svenska företag och i svensk akademisk forskning inom området kan vi skapa fler jobb och ökad export, skriver fyra företrädare för life science-branschen.

Om tjugo år kommer troligtvis alla att känna någon som dött i någon infektionssjukdom. Vi kan hejda den utvecklingen om vi agerar idag och svensk life science kan bli en vinnare.

Idag känner alla någon som dött i cancer. Om tjugo år kommer troligtvis alla att känna någon som dött i någon infektionssjukdom. Vi kan hejda den utvecklingen om vi agerar i dag och svensk life science kan bli en vinnare

Användningen av antibiotika i världen når ständigt nya höjder och med den ökande förskrivningen har bakterier som är resistenta lyckats sprida sig, framför allt inom sjukvården. Läget är i dag så akut att om man får en sjukhusrelaterad infektion i vissa europeiska länder så är risken mer är 50 procent att den inte går att bota med de vanligaste antibiotika och alltför ofta dör patienterna.

Om utvecklingen fortsätter kan behandling av cancer och vanliga kirurgiska ingrepp medföra livsfara, då vi inte kommer att ha möjlighet att förhindra infektioner. De senaste trettio åren har dessutom många läkemedelsbolag lagt ner sin forskning och utveckling inom antibiotikaområdet, vilket givetvis avsevärt ökar risken för bristande behandlingsresultat i framtiden. Det är ett skrämmande scenario och det ligger i allas vårt intresse att agera.

Sverige har i dag en framstående ställning inom infektionsprevention och kontroll. Svenska Smittskyddsinstitutet har kommit långt inom övervakning av smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens och ses internationellt som ledande. Företag som Bactiguard, SCA Hygiene, Getinge och Meda är i dag del av en stark exportindustri inom infektionsprevention och kontroll. Svenska mindre företag med lovande forskning är bland annat Medivir, Creative Antibiotics, Biomotif och q-linea.

Den akademiska forskningen inom infektion har sina största centra i Stockholm/Uppsala och Umeå, men starka grupper finns även inom exempelvis HPV (humant papillomavirus) i Malmö och vaccin i Göteborg. Sveriges relativt restriktiva förskrivning av antibiotika och höga standard inom sjukhushygien har gett oss ett gott rykte. Det europeiska smittskyddsinstitutet, European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) har förlagts till Stockholm och den internationella organisationen ReAct som arbetar mot spridning av antibiotikaresistens har sitt huvudkontor i Uppsala.

Exportrådet och Swecare kom tidigare i år med en rapport, ”Marknadsanalys av hälso-, sjukvård och life science”, beställd av socialminister Göran Hägglund och handelsminister Ewa Björling. Rapporten pekade på sju områden där svensk hälso- och sjukvård och life science-industri har ett gynnsamt läge. Som första område listas medicinsk teknik med infektionskontroll och som nummer två läkemedel. Utbildningsminister Jan Björklund har dessutom proklamerat att det ska etableras ett internationellt forskningsinstitut i Stockholm kring bland annat antibiotikaresistens. Vi har en god grund att stå på för att ta fram en plan som utvecklar infektionsforskningen inom den svenska forsknings- och innovationsstrategin.

Men vi behöver attrahera fler utländska företag att förlägga sin forskning och utveckling till Sverige. Vi behöver även ökade investeringar i svenska företag och i svensk akademisk forskning. För att fler patienter skall tillfriskna av vårdinsatser, och inte riskera motsatsen, krävs att statliga medel tillförs i en riktad infektionssatsning. Svenska företag och svensk akademi behöver i högre utsträckning delta vid större evenemang för att tydligt visa upp sin kvalitet och sina styrkor på den internationella arenan.

Detta arbete bör rimligtvis drivas på nationell nivå av det nya statliga Export- och investeringsfrämjandet och utvecklas i samarbete med bland annat ledande branschorganisationer. Invest Sweden, Exportrådet och Sweden BIO har tidigare förespråkat en svensk life science-strategi, en affärsplan för life science. Näringsminister Annie Lööfs initiativ till innovationsstrategi i våras ligger helt i linje med detta. Den nu föreslagna budgeten poängterar dessutom vikten av en satsning på infektion.

Genom att dessutom lägga resurser på att aktivt marknadsföra Sverige som ett land med en bred expertis inom infektionsområdet kan man bidra till att svenska företag exponeras på världsmarknaden samt att utländska företag i ökad utsträckning förlägger forskning och utveckling till Sverige. På detta sätt skapas fler arbetstillfällen och vi får ökad export.

Johan Järte, VD SwedenBIO

Peter Bramberg, Head of Life Science, Invest Sweden

Anders Hallersjö, VP Health Care & Life Science, Exportrådet

Björn Ursing, Invest Promotion Manager, Västerbotten Investment Agency

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube