2020-09-21 07:25Pressmeddelande

Starkt gensvar på life science-branschens behov i budgetpropositionen

När budgetpropositionen idag läggs till riksdagen så får vi samtidigt klarhet i vilka satsningar som kommer att göras i höstens forskningspolitiska proposition. Och det finns gott om satsningar att vänta av betydelse för life science-branschen, en bransch som lägger hela sitt fokus på att förbättra människors hälsa och rädda liv.

– Flera av de förslag som SwedenBIO, och många med oss, har dragit i långbänk ett tag har nu realiserats. Självklart är vi rejält nöjda med detta, konstaterar SwedenBIOs vice vd Frida Lawenius.

Det handlar t.ex. om ökade medel till investeringsfrämjandet, om utökad tidsgräns för expertskatten från tre till fem år, ett utökat FoU-avdrag från 450tkr till 600tkr per år och investeringar i forskningsinfrastruktur.

SwedenBIO betonar särskilt betydelsen av att regeringen nu inte ger med ena handen och tar med den andra. I våras såg vi hur FoU-avdraget höjdes från 230tkr till 450, vilket vi och våra medlemmar välkomnade. Samtidigt finansierades det med nedskärningar på bl.a. Vinnova under 2020, vilket gjorde att strategiskt viktiga insatser som t.ex. den nationella inkubatorplattformen för life science upphörde, mitt i steget.

Nu hoppas SwedenBIOs vice vd på att återställaren till Vinnova ska ge möjligheter att agera långsiktigt igen och inrätta ett program inom life science för samverkansforskning. Dvs en plattform för forskare inom små som stora företag inom life science att få kritiska kontaktytor mot varandra och bedriva forskning ihop med bl.a. akademin. Medlemsföretaget Biotages vd och koncernchef Tomas Blomquist delar den förhoppningen.

– Det är oerhört viktigt med samarbeten mellan kommersiella och akademiska aktörer och vi lovordar de initiativ som lyfts fram nu. Samtidigt ser vi att det går att göra mer för att underlätta för aktörerna inom life science i Sverige. Regeringen behöver säkerställa att Sverige har en fortsatt tillgång till utvecklingsprojekt som på sikt kan leda fram till nya behandlingar, vaccin och diagnostik, säger Tomas Blomquist.

Den utökade expertskatten liksom FoU-avdraget applåderas av flera medlemmar. Sprint Biosciences COO Jessica Martinsson lyfter fram incitamenten för ökad forskning inom näringslivet som effektfulla.

– I vår forskande verksamhet finns det ingen viktigare investering än den bolaget gör i sina forskare. Alla initiativ som stärker möjligheterna att investera i forskare stärker innovation, säger Jessica Martinsson.

Även forskningsbolaget Pelago Bioscience belyser hur förslagen har effekt då personalen är företagets viktigaste resurs.

– Att expertskatten förlängs har omedelbara implikationer för oss, det sänker tröskeln att rekrytera nyckelkompetens, säger vd Michael Dabrowski.

Nu blickar vi framåt mot den kommande forskningspolitiska propositionen. Förutom långsiktiga och förutsägbara förutsättningar i de ekonomiska satsningarna behövs även strukturer och regelverk som möjliggör för företagen att ta del av dessa. Inte minst gäller det att alla aktörer i ekosystemet agerar för att satsningarna fullt ut ska komma till nytta.

– En satsning på forskningsinfrastruktur, som den som görs nu på ESS, kommer inte till sin rätt om inte processer och regelverk möjliggör för forskare i olika sektorer att ta del av satsningen, konkluderar Frida Lawenius, som leder SwedenBIOs fortsatta arbete inför forskningspolitiska propositionen.

För ytterligare information, kontakta Frida Lawenius, vice vd på 0735-157560 eller frida.lawenius@swedenbio.se.

Några av SwedenBIO:s inspel gällande satsningarna:

https://www.altinget.se/artikel/laat-de-trosklar-som-filats-ned-under-covid-19-forbli-sankta
https://www.dn.se/ekonomi/strategin-som-ska-gora-sverige-varldsledande-inom-life-science/
https://swedenbio.se/sju-forslag-till-forsknings-och-innovationspropositionen/
https://swedenbio.se/wp-content/uploads/2019/02/Sveriges-Internationella-attraktionskraft-och-lyskraft.pdf

Ämnen


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.