2017-11-22 08:18Pressmeddelande

Nytt avsnitt av Hedvigpodden – #6: SwedenBIO om den nya branschstandarden för life science-bolag

null

dagens avsnitt av Hedvigpodden berättar Christina Herder och Jacob Gunterberg om SwedenBIOs nya rekommendation för life science-bolag i utvecklingsfas. Det handlar om vilken information som bör kommuniceras exempelvis inför en börsnotering.

Hedvig Andersén, initiativtagare till podden, har i närmare 20 år arbetat med riskkapitalinvesteringar och genom podden vill hon på ett lättsamt sätt väcka intresse för mer komplexa frågor.

– När jag arbetade som investerare insåg jag hur mycket tid och pengar företagen kunde spara genom att arbeta mer integrerat och se till att kapitalanskaffningen gick hand i hand med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och exitförberedelser från dag ett.

Hennes förhoppning är att Hedvigpodden kommer att kunna bidra till att fler företag får en användbar karta och kompass att navigera efter som gör att de kan fatta ännu mer välgrundade beslut och bli bättre kravställare när de upphandlar olika tjänster.

– Jag brinner för att dela med mig av såväl mina egna som andras erfarenheter när det gäller företagande. Men framförallt vill jag öka medvetenheten kring hur allt hänger ihop som kommunicerande kärl och hur ett beslut inom ett område kan få konsekvenser inom ett helt annat område i framtiden.

Hedvigpodden tar upp områden som patentstrategier, börsnoteringar, styrelsearbete, finansieringsfrågor, exitarbete för att bara nämna några. Idag har Hedvig bjudit in Christina Herder, blivande chef för affärsutveckling på Medivir och Jacob Gunterberg, partner på HealthCap.

Christina är ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering. Arbetsgruppen verkar för att höja kompetensen inom affärsutveckling bland medlemsföretagen samt förbättra företagsklimatet och de ekonomiska villkoren för life science-industrin i Sverige. Både hon och Jacob, som också sitter med i gruppen, har varit med och tagit fram SwedenBIOs nya rekommendation. I podden berättar Christina mer om varför rekommendationen behövs.

– SwedenBIO vill verka för att branschen långsiktigt har bra tillgång till kapital. Men vi jobbar i en väldigt komplex bransch, och det kan vara svårt för såväl privatpersoner som institutioner att förstå hur de här bolagen fungerar.

Christina har tidigare kombinerat strategisk läkemedelsutveckling med affärsutveckling under sina år som VD för ett litet biotechbolag, och har nu förutom sin blivande tjänst på Medivir, styrelseuppdrag för två börsnoterade bolag.

– Genom att införa policyn så beskriver vi vilken typ av information som vi tycker ska finnas tillgänglig när man gör ägarspridningar, det vill säga när man går ut och söker nytt kapital. Det är ett sätt att underlätta för investerare.

Enligt prospektreglerna är ett publikt bolag skyldigt att lämna information om sin verksamhet, och SwedenBIOs rekommendation är tänkt som ett komplement till de här prospektreglerna.

Jacob Gunterberg, partner på HealthCap, har lång erfarenhet som investerare i life science-bolag.

– Jag tror att det här är viktigt för branschens långsiktiga utveckling - det ska bidra till en genomtänkt och seriös informationsgivning. Som Christina sa, det är en komplex bransch, det är svårt att förstå riskerna. Och det kan vara svårt för en investerare att förstå vad som krävs för att komma till en viss punkt i utvecklingen. Rekommendationen ska hjälpa bolagen att öka transparensen.

Genom rekommendationen uppmanas bolag att dela med sig av information kring sex olika områden. Förutom bolagets bakgrund så handlar det om utvecklingsskede och finansiering, regulatoriska processer, ersättningsmodeller, marknadsbedömning, samt patent och andra immateriella rättigheter.

– Utvecklingsskede har nära samband med risknivå. När projektet mognar, minskar risknivån. För investerare är det viktigt att man förstår att projektet kan komma till en ”meningsfull punkt” i utvecklingen, så att projektet antingen kan finansieras vidare eller säljas, menar Jacob Gunterberg.

Rekommendationen ska användas för att säkerställa att man som företag kommunicerar relevant information till investerarna.

– Du kommer att kunna återanvända informationen i andra sammanhang. Eftersom du tvingas ta ställning till aspekter som tar dig hela vägen till marknaden så kommer du lära dig mycket mer om din produkt, förklarar Christina Herder.

– Men det är inte säkert att bolagen kan redovisa all information som efterfrågas, av olika skäl. I så fall får man förklara det. Poängen är att man inte lämnar några luckor i sin informationsgivning, avslutar Jacob Gunterberg.

Lyssna till Hedvigpodden avsnitt #6: SwedenBIO om den nya branschstandarden för life science-bolag

Hur gör då bolag för att anamma den nya rekommendationen?

Rekommendationen finns att ladda ner på SwedenBIOs webbsida: www.swedenbio.se/rekommendation. SwedenBIO har också för avsikt att anordna workshops och seminarier där man kan lära sig mer om vad den nya rekommendationen innebär. Torsdagen den 23 november arrangeras ett seminarium om noteringar i Stockholm, där rekommendationen är del av programmet (program och anmälan). 

Nästa poddasvnitt #7 med Adam Kostyál, chef för europeiska noteringar på Nasdaq kommer den 6 december. 

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 240 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube