2017-11-10 09:11Pressmeddelande

Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard

null

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med börserna – tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

– Vi vill långsiktigt säkra att life science-bolag kan få tillgång till riskvilligt kapital. Då är det viktigt med hög kvalitet och relevans i informationsgivningen, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO.

Och initiativet välkomnas av Nasdaq där life science och biotech är stora och viktiga sektorer.

– Det är oerhört värdefullt för investerare att få transparent, tydlig och relevant information att basera sina beslut på, säger Adam Kostyál, chef för europeiska noteringar på Nasdaq. Jag är övertygad om att både branschen i sin helhet och de enskilda bolagen kommer att vinna på en god och enhetlig standard för informationsgivning.

Den nya policyn omfattar rekommendationer om vilken information bolag kan och bör lämna för att bidra till att investerare kan göra korrekta bedömningar – bland annat med avseende på förväntad långsiktig värdeökning.

– Vi vill helt enkelt skapa en ny branschstandard som fungerar som ett slags ”konsumentskydd” för investeraren, förklarar Jonas Ekstrand. Ska man lyckas ta ett läkemedelsprojekt hela vägen från idé till patient och marknad måste man göra rätt från första början – det gäller allt från forskning och klinisk utveckling till finansiering och kapitalanskaffning.

Nasdaq har deltagit i arbetet med den nya policyn baserat på övertygelsen att SwedenBIOs rekommendationer på sikt kan bidra till att ytterligare stärka kapitalmarknaden för life science-bolag i utvecklingsfas.

– Vi vill sätta en standard som hjälper företagen att hitta rätt miniminivå på den information man tillhandahåller kring sina projekt när man söker nytt kapital, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO. Med ökad stringens i informationsgivningen får investerarna tillgång till relevant och detaljerad information vilket bör bidra till att kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

Rekommendationerna utgör ett tillägg till den information som bolag är skyldiga att lämna i enlighet med gällande prospektregler och de krav som den aktuella marknadsplatsen ställer.

Läs mer på SwedenBIOs webbplats

För mer information:
Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO – 070-302 08 96

Erik Granström, Corporate communications Nasdaq – 073-449 78 07

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 240 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube