2021-01-27 07:15Pressmeddelande

Marknadsplatser och analytiker sluter upp bakom branschstandard

Spotlights vd Peter Gönczi, Christina Herder, ordf. SwedenBIOs arbetsgrupp för business & finance och Nasdaqs europeiska noteringschef Adam Kostyál.Spotlights vd Peter Gönczi, Christina Herder, ordf. SwedenBIOs arbetsgrupp för business & finance och Nasdaqs europeiska noteringschef Adam Kostyál.

Sverige är världsunikt i den betydelse som börsen har som finansieringskälla för bolag inom life science. Antalet börsnoteringar inom området är i paritet med de som sker i övriga Europa sammantaget. SwedenBIO vill säkra en långsiktig tillförsel av riskvilligt kapital genom att verka för en högkvalitativ informationsgivning i samband med ägarspridning. Tillsammans med marknadsplatserna Nasdaq och Spotlight sätter SwedenBIO en branschstandard för hur det ska gå till.

Det gånga året har varit exceptionellt på många vis och finansmarknaden har också påverkats. En frenetisk aktivitet av börsintroduktioner och nyemissioner har skett parallellt med att världens fokus har riktats mot life science-företagen. I samband med att investeringsviljan i branschen ökar vill SwedenBIO ta ett ansvar för att underlätta värderingen av bolagen baserat på relevant information. 

Därför har branschorganisationen gjort ett omtag på de riktlinjer som tidigare arbetats fram av medlemmarna om vilken information ett life science-bolag ska kunna tillhandahålla i samband med notering, nyemissioner och kapitalanskaffning i vidare bemärkelse. Nu skärps definitionen av dessa riktlinjer till att gälla som branschstandard i samarbete med kapitalmarknadsaktörerna i Sverige och utvecklar dem mot att även omfatta ”technical readiness level”. Det svarar mot det ökande behovet av att kunna placera in life science-bolag längs utvecklingskedjan. 

Riktlinjerna är inte tvingande men kommer att i än högre grad gälla som praxis i finansanalytikerna och marknadsplatsernas arbete att bedöma bolagen. För Nasdaq och Spotlight som varit aktiva i framtagningen nu och tidigare ligger det i linje med behoven som de ser.

– Om man använder sig av den här modellen som branschstandarden anger så kommer det också vara lättare för bolagen att attrahera kapital. Vi använder det vid vår bedömning och uppmuntrar rådgivare till att efterfråga det mer, säger Spotlights vd Peter Gönczi och får medhåll av Nasdaqs europeiska noteringschef Adam Kostyál. 

– Utmaningen för den här branschen är att översätta det man håller på med till gemene man att förstå, men klarar man av det, så kan man komma tillbaka till marknaden igen och igen, framhåller Adam Kostyál. 

I arbetsgruppen för business and finance som ligger bakom branschstandarden samlas kapitalmarknadens tungviktare men också representanter för life science-bolagen själva. Enligt Christina Herder, COO vid Medivir och gruppens ordförande är den lika viktig för bolagen att följa av rent affärsmässiga skäl.

– Det finns inga genvägar till en långsiktigt hållbar finansieringsstrategi. Den information som vår branschstandard anger att bolagen bör kunna ge, är grundläggande uppgifter som bolagen i ett tidigt skede behöver ha insikt om för egen del. Detta för att kunna göra en långsiktigt lyckad utvecklingsresa. Det kommer att leda till ett mer välgrundat och stabilare inflöde av finansiering, menar Christina Herder. 

Branschstandarden är tänkt som ett stöd för bolagen att behålla kontrollen över bolagets renommé. Värderingar baserade på felaktiga förväntningar kan leda till tunga bakslag längre fram. Transparens lönar sig i längden. Samtidigt är alla life science-bolag inte stöpta i samma form. 

– En branschstandard ger jämförbarhet mellan bolag till en viss gräns. Det kan finnas uppgifter som trots allt inte går att uppge i samtliga fall. Då är det inte knepigare än att redogöra för varför det inte går. ”Comply or explain”, konstaterar Christina Herder.

PDF: Branschstandard vid kapitalanskaffning inom life science

Videointervjuer:

BioStock intervjuar Göran Conradson, vd Ziccum, om branschstandard från SwedenBIO avseende marknadsinformation

SwedenBIO intervjuar Adam Kostyál och Peter Gönczi om marknadsplatsernas betydelse för life science


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.