2014-09-09 15:48Pressmeddelande

Inbjudan till dialog om de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige

Till: Finansminister Anders Borg

Den globala konkurrensen för att attrahera de forskande läkemedelsföretagens investeringar är idag stenhård. Många länders regeringar gör stora ansträngningar för att skapa ett så attraktivt klimat som möjligt. Ska svensk life science stå sig stark i den konkurrensen krävs tydliga och sammanhållna satsningar. Regeringen har tidigare visat en hög ambitionsnivå när det gäller att stärka svensk life science. Men dagens uttalande från finansminister Anders Borg i Dagens Industri är oroande. Finansministern öppnar där för att ytterligare försämra det svenska högkostnadsskyddet, något som direkt skulle motverka de övriga satsningar som regeringen gör för att öka Sveriges konkurrenskraft.  

-  Vi delar inte finansministerns bild att dagens prismodell gynnar innovationer, snarare ser vi att den svenska modellen för pris och subvention av läkemedel blir alltmer komplex och svåröverskådlig och att det har en negativ inverkan på patienternas tillgång till nya, bättre läkemedelsbehandlingar. Läkemedelsförmånen innehåller i allt högre grad äldre läkemedel utan patent, medan det blir allt svårare för nya, bättre läkemedel att kvala in i den offentligfinansierade förmånen, säger Anders Blanck, VD i LIF.

-  Om vi ska ha en stark och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige måste vi ha en politik som ser till hela värdekedjan. Statens vilja att betala för nya behandlingar påverkar både var de globala företagen lägger sina forsknings- och produktionsanläggningar och investeringsviljan i nya mindre forskande bolag. Om man ytterligare minskar vårdens möjligheter att använda nya behandlingar riskerar det i längden att strypa hela sektorns utveckling, säger Ingrid Heath, vice vd och policychef på SwedenBIO.

Om svenska patienter även framöver ska ha tillgång till världsledande vård och om vi ska ha kvar högteknologiska och forskningsintensiva företag i landet krävs ytterligare investeringar från globala bolag. För att nå dit behöver vi regeringsföreträdare som är öppna för dialog kring hur man skapar ett långsiktigt konkurrensmässigt klimat.

Vi bjuder därför in finansministern till en dialog om villkoren för life science i Sverige. Vi vill dela med oss av den handlingsplan för svensk life science som just nu tas fram av våra två organisationer tillsammans med Swedish Medtech (som representerar de medicintekniska företagen i Sverige).

Varmt välkommen till fortsatt dialog.

Ingrid Heath, Vice VD SwedenBIO, 0701 74 76 33

Anders Blanck, VD LIF, 0702 15 43 07   


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube