2015-12-02 14:00Pressmeddelande

Cancer starkaste området bland svenska läkemedelsprojekt

null

Antalet läkemedelsprojekt i Sverige har ökat med 15 stycken jämfört med förra året. Flest projekt finns inom cancer. 

I rapporten The Swedish Drug Development Pipeline analyseras vilka svenska företag som driver egen utveckling av läkemedel och hur dessa projekt framskrider. Rapporten görs årligen och i år identifierades 123 bolag med svenskt huvudkontor som utvecklar läkemedel. Av dessa har 58 företag projekt i klinisk fas.

I år finns 107 projekt som är under klinisk utveckling vilket är 15 fler än förra året. 

- Det är positivt att vi ser en ökning och att den till viss del beror på att fler projekt nått klinisk fas i år. Samtidigt ser vi att hela 70 projekt är i fas II och det är en trend vi sett de senaste åren, många projekt tycks fastna i fas II. Det finns olika förklaringar till det, men det är tydligt att bristen på kapital gör att bolagen inte kommer vidare med sina utvecklingsprojekt, säger Jonas Ekstand, VD för SwedenBIO.

Sedan förra året har 10 projekt lämnat den sista fasen, fas III. Av dessa har fem fått positiva resultat som kommer att ligga till grund för marknadsansökningar, fem har redovisat negativa resultat under året.

Det terapiområde som har flest läkemedelsprojekt är cancer. Onkologi var största terapiområde även förra året och i år finns ytterligare 11 projekt. Totalt i år finns det 38 kliniska projekt inom onkologi.

Analysen av den svenska läkemedelspipelinen grundar sig till viss del på en enkät som skickas ut till alla bolag som utvecklar läkemedel och 59 av företagen svarade på enkäten. För första gången ställdes i år frågor om företagsstruktur och framtidsutsikter.

- Vi vet att den absoluta majoriteten av dessa företag har färre än 10 anställda och att de arbetar virtuellt tillsammans med konsulter och kontraktsforskningsföretag. Vi ville få en tydligare bild av hur fördelningen ser ut för att bättre förstå de här företagens struktur, säger Jonas Ekstrand.

Resultatet visar att hos de 59 företag som svarade på enkäten så finns totalt 1160 anställda. Utöver dessa anlitar företagen konsulter motsvarande 627 heltider. Inom forskning och utveckling är fördelningen av egen personal och konsulter nästan hälften anställda och hälften konsulter (445 respektive 398).

- Det här bekräftar den bild vi har och visar tydligt att mycket av den avancerade kompetensen idag finns hos specialiserade forskningskonsulter. Det är en viktig insikt att ha med sig när man diskuterar framtiden för life science i Sverige.

De företag som svarade på enkäten visar också en optimism framåt, 43 företag svarade att de planerar att öka antalet anställda, antalet konsulter eller både och de kommande tre åren.

- Det finns en stor framtidstro bland företagen vilket är väldigt lovande. Vi har en stark pipeline i Sverige, nu gäller det för företagen att resa kapital för att kunna driva projekten vidare, säger Jonas Ekstrand. 

För frågor om rapporten, kontakta Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO, på jonas.ekstrand@swedenbio.se eller 0703 02 08 96.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube