2013-12-02 15:00Pressmeddelande

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

null

För åttonde året i rad har SwedenBIO sammanställt Swedish Drug Development Pipeline. Rapporten är en översiktlig inventering av den samlade svenska portföljen av projekt inom bioteknik och läkemedel.

Mer än 100 bioteknik-och läkemedelsbolag har FoU-funktioner i Sverige, varav hälften har projekt som nått klinik. Pipelinerapporten redovisar de molekyler som nått klinik (dvs fas I-III) och testas inom specifika behandlingsområden. Projekten är fördelade över flera terapiområden, där de vanligast förekommande är cancer, som står för en tredjedel, följt av infektion, sjukdomar i centrala nervsystemet, magtarmsjukdomar samt diabetes och metabola sjukdomar.

Sammanlagt 67 unika molekyler identifierades till årets rapport. Dessa ingår i cirka 80 kliniska studier inom olika behandlingsområden. 7 projekt har sedan 2012 års rapport gått vidare till nästa fas. 14 av projekten ligger i den sista fasen innan godkännande, dvs fas III.

Det finns både bredd och djup inom svensk forskning. Den här rapporten visar att Sverige fortfarande har en synnerligen levande läkemedelsutvecklingsportfölj. I år har vi, utöver bolag med klinisk forskning, även inkluderat företag med enbart preklinisk verksamhet, vilket ger oss en möjlighet att framöver följa utvecklingen på ett mer övergripande sätt” säger Sara Gunnerås, forskningsansvarig på SwedenBIO och ansvarig för årets pipeline-rapport.

Det som ser lovande ut i portföljen är att så många har nått senare utvecklingsstadier och har goda möjligheter att kunna nå slutlig produkt. Vägen till framgång går genom samarbete i värdekedjan och fokus på kliniska behov. säger Jenni Nordborg, Enhetschef Bioentreprenörskap, VINNOVA.

Det är intressant att se att det fortfarande finns en stor bredd inom svensk läkemedelsforskning. Möjligheterna är goda, men samtidigt visar rapporten tydligt på behovet av ytterligare finansiering och samarbete med större läkemedelsbolag för att projekten ska kunna drivas vidare genom fas II och III” säger Carl Pereswetoff-Morath, Senior Investment Advisor på Business Sweden.

Swedish Drug Development Pipeline tas fram för att synliggöra svensk Life Science i ett globalt perspektiv, för att identifiera behov och därmed fungera som ett viktigt underlag för utveckling av satsningar som syftar till att hjälpa innovativa företag att lyckas. Rapporten görs med stöd från VINNOVA och Business Sweden.

Resultaten presenteras på SwedenBIOs CEO Summit i Göteborg, för 150 av Life Science-industrins företrädare. För länk till rapporten, och tidigare rapporter, se http://www.swedenbio.com/rapporter

För frågor, kontakta

Sara Gunnerås, Senior Manager Science & Intellectual Property, SwedenBIO, tel 073-04 08 700
Karina Eskilsson, Kommunikationschef, SwedenBIO, tel 0704 20 33 74

   


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube